O nas Drukuj Email

Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Suścu

ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.susiec.com.pl
www.roztocze-agroturystyka.pl
www.turystyka.susiec.pl/noclegi.php
www.susiec.agroturystyka.pl

Nr KRS     0000143442      z dnia 23.12.2002 r.

NIP    921-18-12-372

REGON:   951159448

Nr konta: 68-9639-1051-2004-5100-8897-0001
Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Suścu


STATUT
ROZTOCZAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA AGROTURYSTYCZNEGO w SUŚCU

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Suścu, może używać nazwy skróconej RSA w Suścu w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw na rzecz turystyki, kultury, edukacji, wychowania i aktywizacji zawodowej oraz rozwoju lokalnego w wymiarze społecznym i materialnym.
 2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Suścu, przy ul. Tomaszowskiej 100.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Powiat Tomaszów Lubelski i obszar Roztocza, przy czym w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania celu Stowarzyszenia może prowadzić działalności na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a także poza granicami.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony, posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie może używać tłumaczeń nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego je znaku graficznego.

§ 2

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY REALIZACJI

§ 4

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1) wszechstronne propagowanie działalności turystycznej, promocję regionu, gminy Susiec i miejscowości Susiec,
  2) działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
  3) wspieranie lokalnego rozwoju społecznego, gospodarczego i ekonomicznego, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, infrastruktury i ekonomii społecznej oraz podejmowanie działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnej,
  4) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, promowania postaw patriotycznych i proekologicznych oraz poprawy warunków bytowych mieszkańców wsi,
  5) rozwój turystyki i krajoznawstwa,
  6) tworzenie alternatywnych rozwiązań w dziedzinie kultury bazując na doświadczeniach i osiągnięciach ośrodków kultury,
  7) promocja w kraju i za granicą obszarów położonych w obszarze działania Stowarzyszenia,
  8) ochrona zabytków, tradycji, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  9) edukacja społeczeństwa w tym informatyzacja oraz dostosowanie do potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego,
  10) prowadzenie kształcenia ustawicznego, edukacji dla dorosłych, szkoleń uzupełniających i kursów,
  11) aktywizacja społeczna w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,
  12) rozwój turystyki wiejskiej w tym agroturystyki,
  13) poprawa infrastruktury i bazy turystycznej Roztocza,
  14) upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obiektach turystycznych w celu poprawy ich atrakcyjności i funkcjonalności,
  15) współpraca z władzami samorządowymi i państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi,
  16) propagowanie i organizowanie wypoczynku, rekreacji i innych form aktywnego spędzania czasu dla społeczności lokalnej w tym dzieci i młodzieży,
  17) działalność na rzecz edukacji ekologicznej, ochrony zwierząt, oraz dziedzictwa przyrodniczego,
  18) aktywizacja środowisk zawodowych oraz środowisk wiejskich w dziedzinie wzrostu świadomości oraz walki z bezrobociem,
  19) wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym,
  20) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  21) udzielanie porad w konstruowaniu projektów finansowanych z funduszy Wspólnoty Europejskiej,
  22) inne działania o charakterze turystyczno - edukacyjnym i wychowawczym.

 2. Sposoby realizacji celów:
  1) prowadzenie działalności medialnej, szkoleniowej, wydawniczej i informacyjnej,
  2) podejmowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, promocyjnym i turystycznym,
  3) troskę o tradycje i dziedzictwo narodowe, kształtując postawy patriotyczne,
  4) współdziałanie z organizacjami społecznymi, gospodarczymi, naukowymi krajowymi i zagranicznymi w celu stworzenia warunków dla realizacji Celów Statutowych Stowarzyszenia,
  5) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie i kształcenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
  6) wdrażanie programów rozwoju turystyki regionu,
  7) tworzenie regionalnych produktów turystycznych,
  8) promocję aktywności zawodowej poprzez rozwój turystyki,
  9) organizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego,
  10) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji,
  11) promocję i organizację wolontariatu,
  12) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  13) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między społeczeństwami,
  14) przeprowadzanie ankiet i ekspertyz o znaczeniu ogólnym i zasadniczym dotyczących potrzeb lokalnego społeczeństwa w tym turystyki i agroturystyki,
  15) współpraca i wymiana doświadczeń z podmiotami sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego na poziomie krajowym i zagranicznym,
  16) współdziałanie z organizacjami i instytucjami wspierającymi wychowanie i edukacje młodzieży oraz zainteresowanymi działalnością stowarzyszenia,
  17) budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej,
  18) promocja regionu poprzez wydawanie materiałów informacyjno - promocyjnych dotyczących bazy turystycznej regionu i jego walorów przyrodniczo - krajobrazowych,
  19) organizacja targów oraz udział w tego typu przedsięwzięciach w kraju i za granicą,
  20) organizacja festynów oraz udział w i innych imprezach kulturalnych mających za zadanie promocję regionu,
  21) prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych w tym:
  a) rozwój i poprawę infrastruktury turystycznej i około turystycznej,
  b) poprawę warunków bytowych mieszkańców,
  c) poprawę stanu środowiska naturalnego,
  d) dostosowywanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  22) prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
  23) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia.

§ 5

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 6

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

§ 7

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.
Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

ROZDZIAŁ III
NABYCIE I UTRATA CZŁONKOWSTWA

§ 8

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne.
 2. O przyjęciu członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie.
 3. Z chwilą przyjęcia wnioskodawcy na członka Stowarzyszenia, otrzymuje on kartę członkowską oraz statut.

§ 9

Na ewentualną odmowę przyjęcia na członka Stowarzyszenia, służy wnioskodawcy prawo złożenia odwołania, w ciągu miesiąca od daty otrzymania odmowy, do Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 10

Obowiązek wnoszenia składek nowo przyjętego członka stowarzyszenia, rozpoczyna się w terminie czternastu dni od dnia uzyskania członkostwa w pełnej wysokości za cały, dany rok kalendarzowy, w którym uzyskał członkostwo.

ROZDZIAŁ IV
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 11

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne związane z obsługą ruchu turystycznego.
 2. Osobie, mającej szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, może być przyznane honorowe członkostwo. Tytuł przyznaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3) zgłaszanie wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
4) korzystania z wszelkich innych form działalności Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek.

§ 14

Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczych, w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 15

Członkowie honorowi zwolnieni są ze składek członkowskich.

§ 16

Utrata członkostwa następuje na skutek: pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 17

Utrata członkostwa nastąpić może na skutek wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, z powodu nie płacenia składek, z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku.

§ 18

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ V
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

§ 19

 1. Składki członkowskie są przeznaczone na wykonywanie zadań Stowarzyszenia i nie podlegają zwrotowi.
 2. Terminem wymagalności rocznych składek jest 31 stycznia roku kalendarzowego, za który składki są pobierane.
 3. Wysokość składek ustala Walne Zgromadzenie Członków.

§ 20

Z chwilą utraty członkostwa Stowarzyszenia, wygasają wszystkie prawa, funkcje i urzędy.

ROZDZIAŁ VI
STRUKTURA I ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 21

Organami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków.
2) Zarząd Stowarzyszenia.
3) Komisja Rewizyjna – organ kontroli wewnętrznej.

§ 22

 1. Organem stanowiącym i kontrolującym jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Organem wykonawczym jest Zarząd Stowarzyszenia.

§ 23

 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą członkowie zwyczajni oraz przedstawiciele członków wspierających z głosem doradczym.
 2. Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne jeżeli bierze w nim udział:
  a) co najmniej 50% członków zwyczajnych – w I terminie,
  b) co najmniej 30 % członków zwyczajnych w II terminie.

§ 24

Do właściwości Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia;
2) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
3) ustanawianie wysokości składek członkowskich i wpisowego;
4) kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia;
5) udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
6) uchwalanie zmian statutowych Stowarzyszenia;
7) uchwalanie regulaminu pracy Stowarzyszenia;
8) powołanie Komisji Rewizyjnej;
9) wybieranie i odwołanie Członków Zarządu;
10) wybieranie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków;
11) uchwalanie likwidacji Stowarzyszenia;
12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
13) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
14) podział mienia Stowarzyszenia wskutek jego likwidacji;
15) do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach związanych z przeniesieniem własności nieruchomości lub ruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia.

§ 25

 1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów z wyjątkiem § 41 p. 2 i 3.
 2. Każdy członek Stowarzyszenia ma jeden głos.

§ 26

Walne Zgromadzenie Członków odbywa się nie rzadziej niż raz w roku.

§ 27

Głosowanie odbywa się w sposób jawny, na żądanie większości członków obecnych, głosowanie odbywa się w sposób tajny.

§ 28

Z podejmowanych uchwał, głosowania uchwał, wyborów, należy sporządzić protokoły, które podpisuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 29

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 członków Stowarzyszenia, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym, na okres trzech lat.
 2. Na czele Zarządu Stowarzyszenia stoi Prezes, wybierany przez Zarząd spośród swoich członków i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
 3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków, a na zewnątrz Stowarzyszenie reprezentuje Prezes lub wyznaczona przez niego osoba.
 4. Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia następuje z kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów.
 5. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie nastąpić może w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja zadań Stowarzyszenia;
2) przygotowanie projektów uchwał i ich wykonanie;
3) opracowanie projektów budżetu Stowarzyszenia i realizacji;
4) podejmowanie uchwał w/s przyjęcia lub usunięcia członka Stowarzyszenia;
5) wybór Prezesa i V-ce Prezesa Zarządu Stowarzyszenia;
6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia;
7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
8) prowadzenie administracji Stowarzyszenia i realizowanie jego celów w pełnym zakresie;
9) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia;
10) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

§ 31

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności powyżej 50 % statutowej liczby jego członków.

§ 32

 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 33

Do kompetencji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
 1. kierowanie pracą Zarządu;
 2. podpisywanie uchwał Zarządu;
 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 34

Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia dotyczące zobowiązań majątkowych składają dwaj członkowie Zarządu, w tym jego Prezes.

§ 35

Co najmniej raz w roku podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 36

Członkowie Walnego Zgromadzenia Członków oraz Zarząd pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, a koszty ich uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia pokrywa Stowarzyszenie.

§ 37

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym.
 2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 3. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje spośród kandydatów, którzy w głosowaniu otrzymali kolejno największą ilość głosów.
 4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 6. Kadencja Komisji Rewizyjnej pokrywa się z kadencją Zarządu Stowarzyszenia.

§ 38

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie i ocena działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:
  1) kontrolowanie działania Zarządu pod kątem zgodności ze statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków oraz przepisami prawa;
  2) kontrolowanie działalności finansowej Stowarzyszenia pod kątem zgodności z przepisami prawa, zasadami finansowo – gospodarczymi Stowarzyszenia, a także celowości, gospodarności i rzetelności;
  3) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu informacji o wynikach kontroli oraz uwagi i wnioski, zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych wnioski o odwołanie osób z pełnionych funkcji.

 2. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do wystąpień Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 39

 1. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.
 2. Komisja Rewizyjna występuje na Walnym Zgromadzeniu Członków z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu.
 3. Nie uzyskanie absolutorium przez członków Zarządu wyłącza ich z kandydowania do władz w najbliższej kadencji.

ROZDZIAŁ VII
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA STOWARZYSZENIA

§ 40

 1. Mienie Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
  1) Składki członkowskie stowarzyszenia i wpłaty wpisowego,
  2) Środki unii europejskiej dostępne w ramach realizowanych projektów,
  3) Dotacje, darowizny, zapisy, spadki,
  4) Dochody z majątku stowarzyszenia,
  5) Wpływy z ofiarności publicznej i dobrowolnych zbiórek,
  6) Dochody z własnej działalności,

 2. Zgromadzone i posiadane fundusze Stowarzyszenia mogą być wykorzystane na realizację jego celów statutowych.

ROZDZIAŁ VIII
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 41

 1. Organem nadzorującym Stowarzyszenie jest Starosta Tomaszowski.
 2. Zmiany statutu mogą nastąpić na wniosek zgłoszony pisemnie i winny być dokonywane jeżeli w Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczy co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia. Uchwała może zapaść większością 2/3 głosów obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.
 3. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy „Prawa o Stowarzyszeniach”.